Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

13. - 14. června 2024 - KONFERENCE O STAVEBNÍM PRÁVU, ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ, INVESTICÍCH A STRATEGII ROZVOJE OBCÍ A MĚST

Komplexní konference o investiční výstavbě, uzemním plánování a strategii rozvoje měst a obcí. Zaměřeno na praktické rady a tipy. Dobrá praxe v prostředí uzemních samospráv. Součástí konference jsou dva akreditované semináře u MVČR, (Veřejné zakázky a Pozemky a stavby). Doprovodný program se již tradičně odehrává ve zcela exkluzivnich sklepích plzeňského Prazdroje.

Místo konání: PLZEŇ, HOTEL COURTYARD MARRIOT****+, ul. sady 5. května čp. 57 MAPA: ZDE  STRÁNKY MÍSTA KONÁNÍ: ZDE

Cílová skupina: starosta, místostarosta, radní, úředníci a vedoucí odborů právních, veřejných zakázek, investičních, majetkoprávních a ekonomických odborů, manažeři a zástupci organizací zřízených samosprávami, kteří řeší investice a hospodaření.

Zaměření: Komplexní informace od odborníků z praxe, výklad na konkrétních příkladech dobré praxe v obcích a městech, ale také upozornění na časté chyby a problémy a jejich řešení. 

Hlavní body odborného programu konference:

  1. Hlavní změny a novinky, které přinese nový stavební zákon s důrazem na změny týkající se územního plánování, činnosti obcí a obecních úřadů a odpadové hospodářství ve vztahu ke stavbám a likvidaci materiálu. Přednášejí specialisté na stavební právo a právo nakládání s odpady z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.
  2. Seznámení s praktickými aspekty celého procesu realizace staveb formou zadávacího řízení a upozornit účastníky na jednotlivá potenciální rizik
  3. Pozemky a stavby z pohledu investičních záměrů obcí a měst, včetně příkladů dobré praxe ve výstavbě
1. DEN - PREZENCE OD 8:45 HODIN
9:00 - 12:00NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A REGULAČNÍ PLÁNY V PRAXI OBCÍ A MĚST, PROBLEMATIKA "LINIOVÝCH STAVEB", NAKLÁDÁNÍ S OPADY ZE STAVBY, VYVLASŤNOVÁNÍ
 MGR. JANA ŠIMKOVÁ
Seniorní advokátka advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS se specializací na oblast veřejného sektoru, stavebního práva, územního plánování a veřejných zakázek.  
Byla členkou autorského kolektivu, který připravil původní návrh nového stavebního zákona, a to zejména pro část týkající se územního plánování.
Má zkušenosti s přednáškami a semináři mimo jiné pro veřejný sektor, zejména pak územní samosprávy.
 MGR. ALENA ŠÍCHOVÁ
Seniorní advokátka advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS se specializací na oblast veřejného sektoru, stavebního práva, územního plánování a veřejných zakázek.  
Byla členkou autorského kolektivu, který připravil původní návrh nového stavebního zákona, a to zejména pro část týkající se územního plánování.
Má zkušenosti s přednáškami a semináři mimo jiné pro veřejný sektor, zejména pak územní samosprávy.
Obsah
přednášky:

1. Hlavní systémové problémy stavebního práva
2. Podstata rekodifikace = integrace povolovacích agend do 1
3. Integrovaná ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě a vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území a zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.
4. Posuzování záměru stavebním úřadem v souladu s veřejnými zájmy
5. Příklady veřejných zájmů v praxi
6. Přehled hlavních oblastí zmeň v návrhu nového stavebního zákona (změny související s územním plánováním, stavebním hmotným právem a procesní změny včetně přezkumu)
7. Změny ve struktuře stavebních úřadů
8. Integrace výstupů dotčených orgánů a koordinace závazných stanovisek
9. Dotčené orgány - příklady řešení a změn v novele
10. Jednotné environmentální stanovisko („JES“)
11. Hierarchie územně plánovacích dokumentací (ÚPD)
12. Plánovací smlouvy (§ 130 a násl. NSZ)
13. Stavebník s obcí nebo krajem  nebo vlastníkem veřejné infastruktury
14. Stavební právo hmotné v NSZ
15. Kvalita veřejných prostranství, zóna setkávání, resp. sdílená zóna
16. Rozdělení staveb, nový proces povolování
17. Podrobnost dokumentace pro povolení záměru (lhůty, zrychlené řízení, účastenství, zvláštní ustanovení pro SVJ, časová a věcná koncentrace námitek, plná apelace, zákaz ping-pongu, dodatečné povolení)
18. Změny v oblasti soudního přezkumu
19. Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
20. Přechodná ustanovení – územní plánování, správní a soudní řízení, podklady pro rozhodnutí)

12:00OBĚD O DVOU CHODECH
13:00 - 16:00 PRAKTICKÉ ASPEKTY CELÉHO PROCESU REALIZACE STAVEB FORMOU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  A UPOZORNĚNÍ NA JEDNOTLIVÁ POTENCIONÁLNÍ  RIZIKA


MGR. PETR PRÁŠEK
Advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení

Obsah
přednášky:
Projektová příprava:
1. Jak vysoutěžit kvalitního projektanta – kvalifikace a hodnocení veřejné zakázky na pořízení projektu
2. Jak řídit projektovou přípravu – smlouva s projektantem, co do ní uvést, co naopak spíše vynechat, komunikace s projektantem, kontrolní dny projektu
3. Jak řešit problémy – vady projektu, změny projektu v průběhu realizace stavby, jak uspět ve sporu s projektantem

Realizace stavby:
1. Jak vysoutěžit kvalitního zhotovitele – kvalifikace a hodnocení veřejné zakázky na pořízení projektu, časté chyby
2. Jak řídit stavbu – smlouva o dílo, časté chyby a nedostatky, kontrola provádění stavby, technický a autorský dozor a jejich úkoly coby zástupců obce, změny stavby a vícepráce
3. Jak řešit problémy – jak provést předání a převzetí stavby, aby nedocházelo ke sporům, jak hlásit a řešit vady a nedodělky, jak vymáhat smluvní pokuty a jiné sankce, jak reagovat, pokud v důsledku pochybení zhotovitele dojde ke krácení dotace

Související problematika:
1. Jak komunikovat s poskytovatelem dotace v případě podezření na vadu zadávacího řízení na stavební práce
2. Licenční práva – jak pracovat s právy architekta/projektanta a zajistit pro obec co nejširší možnost úprav či změn stavby
3. Odpady – jakým způsobem zajistit hospodárné nakládání se stavebními odpady při dodržení současné odpadové legislativy
16:00UKONČENÍ ODBORNÉ ČÁSTI PROGRAMU
18:30DOPROVODNÝ PROGRAM VE SKLEPENÍCH PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE
 
  • Posezení v "Šalandě" Plzeňského Prazdroje s pohoštěním, hudbou a exkluzivně neomezenou konzumací nefiltrovaného Prazdroje, výraběného stejným postupem jako na počátku..
  • Internetová prezentace "zážitků v Prazdroji": klikněte zde..
2. DEN - PREZENCE OD 8:45 HODIN
9:00 - 13:00

POZEMKY A STAVBY Z POHLEDU INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ A PROJEKTŮ OBCÍ A MĚST S PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
Právník, vysokoškolský pedagog a starosta města Veselí nad Moravou
Obsah
přednášky:
1. Povinnosti podle zákona o obcích a občanského zákoníku z hlediska řádné správy majetku obce
2. Zákonné limity odchylky od ceny v místě a čase obvyklé při prodeji nebo nákupu obecního majetku   
3. Obec a nakládání s pozemky a jinými hmotnými nemovitými věcmi (zveřejňování záměru, schvalování a uzavírání smluv)  
4. Věcná břemena (zejména služebnost inženýrské sítě, služebnost stezky a cesty)
5. Právo stavby v praktickém využití z pohledu obce
6. Předkupní právo zákonné a smluvní; právo zpětné koupě
7. Umisťování cizích staveb na pozemky obce
8. Stavby a zařízení v majetku obce na cizích pozemcích (veřejné prostranství vs. vlastnické právo)
9. Zákonné podmínky vydržení a opuštění vlastnického práva
10. Sousedská práva z pohledu obce (rozhrady, omezení výsadby, pochybné hranice pozemků, právo nezbytné cesty)    
11. Pozemní komunikace, vodní díla a inženýrské sítě na obecních a cizích pozemcích
12. Zákonné podmínky vyvlastnění nebo jiného omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu  
13. Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonná povinnost péče řádného hospodáře
14. Závěrečná diskuze, příklady z praxe
11:0015 min. přestávka na kávu a občerstvení
13:00UKONČENÍ KONFERENCE OBĚDEM O DVOU CHODECH

CENA ZA DVA DNY: 9.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).

Informace k ceně:

  • V cené je zahrnuto: Odborné přednášky (dva akreditované vzdělavací programy u MVČR) a celodenní stravování po oba dny (kávové přestávky a 2 x oběd o dvou chodech).
  • V ceně není zahrnuto: ubytování, prosíme účastníky o vlastní zajištění viz. níže.
  • Doprovodný program v Šalandě je financován dlouhodobými partnery a z našeho kulturního fondu.

PŘIHLÁSIT SEKLIKNĚTE ZDE...

Ubytování a parkování: Ubytovat se lze přímo v hotelu, kde se konference koná, parkování je pro ubytované též zajištěno. Vzhledem ke kapacitním možnostem prosíme o včasnou rezervaci ubytování! (Ubytování není zahrnuto v ceně registračního poplatku.).

REZERVACE UBYTOVÁNÍKLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


Poznámka:
Regionservis si vyhrazuje právo na změnu časového rozpisu programu konference, změnu lektorů či přednášky v případě nemoci atp. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE PO VYČERPÁNÍ MAXIMÁLNÍ KAPACITY 50 OSOB!

 

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:30
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů7
Místostarostů, náměstků3
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní19

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare